СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ

Гимн Туркменской ССР

 

 

 

Музыка: В.Мухатов

Стихи: А. КекиловТекст песни:

Дең хукуклы халклармызың достлугы
Совет илин бир машгала өвүрди!
Бу достлугың аркадагы рус халкы
Эгсилмез доганлык көмегин берди.

Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!

Бейик Ленин ачды азатлык ёлун,
Бизе бакы ягты дурмуш гетирди.
Галкындырып әхли халкы хак ише,
Еңише, зәхмете, багта етирди.

Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!

Коммунизме баглап арзув-эркимиз,
Айдың гелҗегмизи дөредйәс, гуряс.
Гызыл байдагы биз берк тутуп голда,
Биз бейик максада ынамлы баряс.

Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!

скачать песню MP3

© DMS 20018-